AS17-157-23844 - Apollo 17 - Apollo 17, Tobias Mayer B, W, Milichius A