Psaltyr v i͡azytsi tserkovno-slovenʹskim, s perevodom na i͡azyk narodno-ruskiĭ i s poi͡asneni͡amy osnovanymy na komentarakh odobrenykh sv. Katolytskoi͡u Tserkvoi͡u /

Chicago citation style
Psaltyr v i͡azytsi tserkovno-slovenʹskim, s perevodom na i͡azyk narodno-ruskiĭ i s poi͡asneni͡amy osnovanymy na komentarakh odobrenykh sv. Katolytskoi͡u Tserkvoi͡u /. 1903. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100327823. (Accessed July 18, 2019.)
APA citation style
(1903) Psaltyr v i͡azytsi tserkovno-slovenʹskim, s perevodom na i͡azyk narodno-ruskiĭ i s poi͡asneni͡amy osnovanymy na komentarakh odobrenykh sv. Katolytskoi͡u Tserkvoi͡u /. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100327823
MLA citation style
Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100327823>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.