Tewksbury Almshouse Intake Record: Thompson, Louisa