AS16-120-19220 - Apollo 16 - Apollo 16 Mission image - Blank Frame