Fujian Friendship Association banquet, Fuzhou, Fujian Province, China, February 1986