AS07-04-1579 - Apollo 7 - Apollo 7 Mission, Rendezvous with Saturn S-IVB: range 340 feet