AST-30-2601 - Apollo Soyuz Test Project - Apollo Soyuz Test Project, Washington, Keechelus Lake, Cachess Lake, Snoqualmie Pass