Chak chittakam baepphaen prapheni ma pen chittakam ruam samai nai patchuban (ton thi 2)