AS17-136-20684 - Apollo 17 - Apollo 17 Mission image - STA ALSEP, PAN