Holt, Anthony L - Age: [Blank], Year: 1861 - Mississippi Third Infantry, G-K