Prakash Mandir at the Hawa Mahal, Jaipur, Rajasthan, India, 1965-2000