AS17-142-21706 - Apollo 17 - Apollo 17, Sta 8, SPL 8220