Tewksbury Almshouse Intake Record: Whitmore, Melissa A