Tewksbury Almshouse Intake Record: Maguire, Thomas