AS17-141-21577 - Apollo 17 - Apollo 17 Mission image - Sta 6, Pan, LRV Tracks