Tewksbury Almshouse Intake Record: Poindexter, Eliza