AS07-07-1809 - Apollo 7 - Apollo 7 Mission, Nepal, India, Himalayas