AS11-41-6023 - Apollo 11 - Apollo 11 Mission image - View of Moon, Smyth's Sea