AS12-48-7101 - Apollo 12 - Apollo 12 Mission image - View of Surveyor Crater