AS17-149-22909 - Apollo 17 - Apollo 17 - Moon, Archimedes F