AS08-12-2156 - Apollo 8 - Apollo 8 Mission image, Moon