Tewksbury Almshouse Intake Record: O'Neil, Richard