Fatehpur Sikri's Diwan-i-Khas, near Agra, Uttar Pradesh, India, 1965-2000