Haebang kinyŏm sijip (poems) / Haebang kinyom sijip