AS11-41-6111 - Apollo 11 - Apollo 11 Mission image - Maskelyne