AS06-02-1080 - Apollo 6 - Apollo 6 Mission Image - During night pass