Naeonom lae panha khong phasa Thai nai yuk susan phan daothiam