AS17-160-23952 - Apollo 17 - Apollo 17, Pavlov, Jules Verne