AS17-150-23048 - Apollo 17 - Apollo 17- Moon, Proclus F, R