AS17-155-23737 - Apollo 17 - Apollo 17, Carpathion Mountains