Jennings, Wyatt - Age: 18, Year: 1861 - Mississippi Third Battalion, Infantry, F-K