AS16-122-19575 - Apollo 16 - Apollo 16 Mission Image - Post-TEI view northwestward across farside terrain.