AS17-152-23339 - Apollo 17 - Apollo 17, Humboldt, Southern Sea, Pasteur