AS17-153-23561 - Apollo 17 - Apollo 17, Barbier, Sierpinski, Holetschek