AS17-152-23325 - Apollo 17 - Apollo 17, Pasteur, Milne