AS17-155-23711 - Apollo 17 - Apollo 17, Patheas Beta