AS17-152-23322 - Apollo 17 - Apollo 17, Smyth's Sea, Pasteur