AS08-17-2802 - Apollo 8 - Apollo 8 Mission image, Moon limb