AS09-20-3144 - Apollo 9 - Apollo 9 Mission image - Texas