Tewksbury Almshouse Intake Record: Richardson, Thomas S