Gopuram of the Ekambaranathar Vishnu temple, Kanchipuram, Tamil Nadu, India, ca. 11th-13th century A.D