AS17-153-23459 - Apollo 17 - Apollo 17, South of Tisserand