Neah Bay showing fishing boats in harbor, Washington, 1915