Tewksbury Almshouse Intake Record: Scott, Thomas W