AS12-46-6795 - Apollo 12 - Apollo 12 Mission image - View of lunar surface mound