AS11-37-5436 - Apollo 11 - Apollo 11 Mission image - View of Moon, TO 67