AS17-146-22401 - Apollo 17 - Apollo 17, Station 8, Sample 8155, 8500, 8535