Daftar of Fatehpur Sikri's Karkhana, near Agra, Uttar Pradesh, India, 1965-2000