AS15-96-13098 - Apollo 15 - Apollo 15 Mission image - View of Worden's EVA to SIM Bay