AS17-138-21167 - Apollo 17 - Apollo 17 Mission image - Sta 3, PAN, LRV